Reglementen_oud

Klik HIER als U onderstaande reglementen van de Waolenwiert wilt downloaden.

Reglementen Zeilvereniging de Waolenwiert

Verlenging en opzegging lidmaatschap

Het Waolenwiert lidmaatschap en bijhorende ligplaats worden automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per E-mail opzegt.
Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd!
U kunt uw opzegging uitsluitend richten aan de secretaris van Jollenhaven de Waolenwiert
Theo Lindhout
Mail: secretaris@waolenwiert.nl
Adres: Dr. Poelstraat 13,
6247 BW, Gronsveld, Nederland

Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar. Wie zich tussen januari en eind juli aanmeldt, betaalt voor een heel jaar. Wie dat vanaf augustus doet, betaalt de helft van het tarief (geldt niet voor het inschrijfgeld).

Aanpassingen algemene voorwaarden en contributie

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Jollenhaven de Waolenwiert in het najaar worden het contributiestelsel, tarieven en voorwaarden door de vergadering vastgesteld. De eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via het Waolenwiert clubblad “De Gijper”.

Plaatsing van de jol op het clubterrein

Na betaling van de contributie kan de boot (vanaf begin april) op het clubterrein geplaatst worden. Men kan de boot pas brengen na het maken van een telefonische afspraak met de terreincommissaris, welke ook alle gewenste informatie geeft over de terreinindeling en de toegang via het grote toegangshek.
Terreincommissaris is Hans van den Berg, tel nr 043-3670614.

Let op: in verband met het risico op overstromingen moeten alle boten elk jaar vanaf 1 november van het terrein af, elk lid zorgt zelf voor een eigen winterstalling. Vanaf 1 april mogen de boten weer op het terrein geplaatst worden.

Aanmelden, mutaties en informatie

Geef bij een eventuele verhuizing, bootwisseling of andere (persoons)wijziging(en) dit tijdig, en bij voorkeur schriftelijk of per mail door aan de penningmeester
Mail: penningmeester@waolenwiert.nl

Geld overmaken

SNS rek.nr. 85.87.83.754
IBAN: NL37 SNSB 0858 7837 54
BIC: SNSBNL2A

Voor vragen over lidmaatschap, betalingen, contributies, etc, kunt U contact opnemen met de penningmeester:
Jan Nijhuis
Mail: penningmeester@waolenwiert.nl